17 Νοε 2017

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2018 και ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΣΕ 1973Αγαπητοί Συμμαθητές Καλημέρα σας και Καλό Χειμώνα,
1.Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μετά απο διαβούλευση ανακοινώνει
   α.Την διεξαγωγή της ετησίας για το 2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 11:00 πρωινή, στην Αθήνα - ΛΑΕΔ.
   β.Την διενέργεια των ανα τριετία προβλεπομένων αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) καθώς και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.), την ίδια ως άνω ημερομηνία και ώρα στον αυτό χώρο.
2.Το πρόγραμμα της Γ.Σ. θα περιλάβει τα ακόλουθα:
     α.Εκλογή Προέδρου & Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης, καθώς επίσης Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια των αρχαιρεσιών
     β.Χαιρετισμός - Απολογισμός δραστηριοτήτωναπο τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
     γ.Οικονομικός Απολογισμός, Προϋπολογισμός Νέας Περιόδου απο Ταμία. 
     δ.Εκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής - Απαλλαγή Δ.Σ. απο κάθε ευθύνη
     ε.Συζήτηση επί θεμάτων που θα προταθούν απο το Δ.Σ. ή εγγράφως απο 5 τουλάχιστον τακτικά μέλη του Συνδέσμου
  στ.Εκλογή νέου Δ.Σ. καθώς και νέας Ε.Ε.
    ζ.Κοπή βασιλόπιττας
3.Βασικές Πληροφορίες για τις Αρχαιρεσίες
   α.Συγκροτείται Επιτροπή Εκλογών απο 2 μέλη του Δ.Σ. (Καστραντάς Στυλιανός, Πετρόπουλος Αλέξανδρος), με καθήκοντα όπως στο Αρθρο 11 του Καταστατικού
   β.Ορίζεται ως ημερομηνία διενέργειας των αρχαιρεσιών η 3η Φεβρουαρίου 2018.
   γ.Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώσουν για την υποψηφιότητά τους την Επιτροπή Εκλογών τουλάχιστον 45 ημέρες ενωρίτερα απο την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
   δ.Δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας έχουν τα τακτοποιημένα ταμειακώς τακτικά μέλη.
4.Για πληρέστερη ενημέρωσή σας επι των ισχυόντων παρατίθενται τα σχετικά άρθρα απο το Καταστατικό:
ΑΡΘΡΟ 10: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
    Τα μέλη του Σωματείου συνερχόμενα συγκροτούν τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.). Η Διοίκηση του Σωματείου ανήκει στη Γ.Σ.
    Η Γ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το χρόνο μετά από πρόσκληση του Δ.Σ, (Τακτική Γ.Σ).
Εφόσον προκύψει εξαιρετική ανάγκη το Δ.Σ. με κατά πλειοψηφία απόφασή του, ή με πρόταση τουλάχιστον 15 τακτικών μελών του, δύναται να συγκαλέσει εντός του ιδίου έτους Έκτακτη Γ.Σ. για σοβαρά αντικείμενα και με ρητή μνεία των προς συζήτηση θεμάτων. Και στις δύο περιπτώσεις η σύγκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ. σε χρονικό διάστημα είκοσι ( 20 ) ημερών από της ημερομηνίας καταθέσεως του σχετικού θέματος.
    Τα μέλη για την προσέλευσή τους στη τακτική Γ.Σ. ειδοποιούνται με ταχυδρομική ή ηλεκτρονική επιστολή εγκαίρως. Όταν στα θέματα της Γ.Σ. περιλαμβάνονται και αρχαιρεσίες Δ.Σ. ή Ε.Ε., η ειδοποίηση αποστέλλεται εξήντα (60) ημέρες πριν από τη σύγκληση. Οι προσκλήσεις πρέπει να αναφέρουν τον τόπο, τον χρόνο και την ημερησία διάταξη των θεμάτων της Γ.Σ.
    Θέματα της τακτικής Γ.Σ. συνήθως είναι:
        Α.Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ.
        Β.Εγκριση ισολογισμού–απολογισμού του λήξαντος διαχειριστικού έτους και του προϋπολογισμού του επομένου έτους.
        Γ.Υποβολή της εκθέσεως της Ε.Ε.
        Δ.Η ανά τριετία εκλογή μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) (3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά).
        Ε.Η ανά τριετία διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. (7 τακτικών και 2 αναπληρωματικών).
        ΣΤ.Κάθε άλλο θέμα που θα υποβληθεί από το Δ.Σ. ή εγγράφως από πέντε (5) τουλάχιστο τακτικά μέλη του σωματείου .
    Οι αποφάσεις της Γ.Σ., επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 του Αστικού Κώδικα καθώς και κάθε άλλης διάταξης του νόμου, σύμφωνα με την οποία παιτείται ειδική αυξημένη) απαρτία, θεωρούνται έγκυρες εφόσον υπάρχει απαρτία τουλάχιστον είκοσι (20) οικονομικά τακτοποιημένων τακτικά μελών του σωματείου. Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση, συγκαλείται μέσα σε δέκα (10) μέρες νέα συνέλευση, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που είναι παρόντα , και λαμβάνονται οι αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
ΑΡΘΡΟ 11: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Γ.Σ.
    Με τον όρο «Αρχαιρεσίες» νοούνται οι διαδικασίες που γίνονται ανά τριετία από την Γ.Σ. για την εκλογή του νέου Δ.Σ. και της Ε.Ε. του Σωματείου στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής συνόδου αυτής.
    Κατ’ αυτή την ανά τριετία σύγκληση που διενεργούνται αρχαιρεσίες, το Δ.Σ. που διανύει τη θητεία του, προσδιορίζει την ημερομηνία των αρχαιρεσιών, ενημερώνει εγγράφως εξήντα (60) ημέρες ενωρίτερα όλα τα τακτικά μέλη και ορίζει την Επιτροπή Εκλογών. Αυτή αποτελείται από δύο (2) μέλη του Δ.Σ. και έχει ως καθήκοντα να καταρτίσει τον εκλογικό κατάλογο, να συγκεντρώσει τα ονόματα υποψηφίων για το Δ.Σ και την Ε.Ε και να ετοιμάσει το ψηφοδέλτιο.
    Οι επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ. ή την Ε.Ε., με την παραλαβή της σχετικής ανακοίνωσης του Δ.Σ. περί της ημερομηνίας διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν εγγράφως ή προφορικά την πρόθεσή τους στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημέρες ενωρίτερα από την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Σε αδυναμία καλύψεως του αριθμού των υποψηφιοτήτων, η Γ.Σ. κατά την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, δύναται εξαιρετικά και με φανερή ψηφοφορία δια βοής να συμπληρώσει τον αριθμό με προφορικά προταθέντες υποψηφίους.
    Η Επιτροπή Εκλογών με βάση τις υποβληθείσες υποψηφιότητες, καταρτίζει κοινό ψηφοδέλτιο το οποίο περιλαμβάνει κάτω από τους αντίστοιχους τίτλους: α.τους υποψηφίους για το Δ.Σ. και β.τους υποψηφίους για την Ε.Ε. Αντίτυπο του ψηφοδελτίου αυτού αποστέλλεται τριάντα (30) ημέρες ενωρίτερα προς όλα τα μέλη, προκειμένου αφενός μεν να λάβουν γνώση των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων και αφετέρου, εφόσον το επιθυμούν να ψηφίσουν ταχυδρομικά με την διαδικασία που αναγράφεται παρακάτω.
    Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ και της Ε.Ε πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά, είτε προσωπικά αλλά και δια ειδικού εκπροσώπου μέλους τινός κατά την ημέρα σύγκλησης της Γ.Σ για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Τα τακτικά μέλη που επιθυμούν να ψηφίσουν ταχυδρομικά, ανεξάρτητα εάν υπολογίζουν ή όχι να παρευρεθούν στη Γ.Σ κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών, εσωκλείουν το ψηφοδέλτιό τους εντός λευκού αδιαφανούς φακέλου τον οποίο στη συνέχεια εσωκλείουν εντός ενός δεύτερου κοινού φακέλου τον οποίο αποστέλλουν στα γραφεία του συνδέσμου με την ένδειξη «Για την Επιτροπή Εκλογών».     Στον εξωτερικό αυτόν φάκελο αναγράφουν τα στοιχεία τους προκειμένου η Επιτροπή Εκλογών να ενημερώσει τον σχετικό εκλογικό κατάλογο.
    Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από τη Γ.Σ., η οποία μόλις συνέλθει, εκλέγει:
         α.τον Πρόεδρο, προκειμένου να διευθύνει τις εργασίες της,
         β.τον Γραμματέα, για τη σύνταξη των σχετικών πρακτικών και
         γ.Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή η οποία:
              α.Επιλαμβάνεται των αρχαιρεσιών,
              β.Αποφαίνεται επί τυχόν υποβληθεισομένων ενστάσεων επί της διαδικασίας και κατά την διάρκεια αυτής και
              γ.Ανακηρύσσει τα εκλεγέντα τακτικά μέλη καθώς και τα αναπληρωματικά τόσο του Δ.Σ. όσο και της Ε.Ε., σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτιμήσεως που έλαβε κάθε υποψήφιο μέλος .
    Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης μπορούν να είναι μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Τα μέλη της Εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφια για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε., ή σε άλλα όργανα που θα εκλεγούν από τη Γ.Σ.
    Δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας στη Γ.Σ. έχουν τα τακτοποιημένα ταμειακά τακτικά μέλη του σωματείου τα οποία δύνανται να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες είτε αυτοπροσώπως είτε με σφραγισμένο λευκό φάκελο περιέχοντα ψηφοδέλτιο συμπληρωμένο προσωπικά από αυτούς, είτε μέσω ειδικά εξουσιοδοτημένου με επιστολή και παρόντος στην συνεδρίαση τακτικού μέλους του σωματείου , των παραπάνω τρόπων λογιζομένων μόνο διαζευκτικά.
    Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία. Ο αριθμός των σταυρών κάθε έγκυρου ψηφοδελτίου, δεν δύναται να υπερβαίνει τους εννέα (9) για το Δ.Σ. και τους πέντε (5) για την Ε.Ε., άλλως καθίσταται αυτό άκυρον στο σύνολό του.
    Η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων γίνεται από την εφορευτική επιτροπή με το πέρας της ψηφοφορίας, αρχής γενομένης από την αποσφράγιση και την καταμέτρηση των ταχυδρομικά αποσταλέντων ψηφοδελτίων.
    Θεωρούνται ως εκλεγέντα τακτικά μέλη του Δ.Σ. τα επτά (7) πρώτα πλειοψηφίσαντα μέλη από το σύνολο των αναγραφομένων στο ψηφοδέλτιο υποψηφίων μελών για το Δ.Σ. Τα αμέσως δύο (2) επόμενα, θεωρούνται ως
αναπληρωματικά.
    Αν στα εκλεγέντα μέλη του ΔΣ δεν περιλαμβάνεται τουλάχιστο ένα μέλος από τα διαμένοντα στην Β. Ελλάδα μέλη μας, την 7η θέση μέλους του ΔΣ καταλαμβάνει το πλειοψηφήσαν και μη εκλεγέν μέλος εξ αυτών (των διαμενόντων στην Β. Ελλάδα) με αναπληρωματικό μέλος αυτού το αμέσως κατόπιν υποψήφιο μέλος του ΔΣ εξ αυτών κατά την κατάταξη των ψήφων που έλαβαν στη ψηφοφορία, και το οποίο μέλος ορίζεται ως Β΄ Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου μας με τα καθήκοντα που ορίζονται στο παραπάνω Άρθρο 9Α του Καταστατικού μας.
    Θεωρούνται όμοια ως εκλεγέντα τακτικά μέλη της Ε.Ε. τα τρία (3) πρώτα πλειοψηφίσαντα μέλη από το σύνολο των αναγραφομένων στο ψηφοδέλτιο υποψηφίων για την Ε.Ε. Τα αμέσως δύο (2) επόμενα, θεωρούνται ως αναπληρωματικά .
    Τα κατά την παραπάνω διαδικασία εκλεγέντα μέλη συνέρχονται με την κλίση του αριθμητικά πλειοψηφίσανος μέλους εκάστου Συμβουλίου σε χρόνο όχι βραδύτερο του δεκαπενθημέρου από την ημέρα των αρχαιρεσιών και στην πρώτη αυτή συνεδρίασή τους οργανώνονται σε σώμα. Εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών εκάστου, το μέλος για το αξίωμα του Προέδρου του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. καθώς και μέλη για τα λοιπά αξιώματα αυτών.
ΑΡΘΡΟ 12: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)
    Ανά τριετία κατά την ετήσια τακτική Γ.Σ. εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία Τριμελής Επιτροπή Ελεγκτών καθώς και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη αυτής. Τα μέλη της Ε.Ε. (τακτικά και αναπληρωματικά) είναι επιθυμητό να έχουν γνώσεις οικονομικών και λογιστικής ενώ δεν δύνανται να είναι ταυτοχρόνως και μέλη του Δ.Σ.
    Η Ε.Ε. Συγκροτούμενη σε σώμα όπως στο άρθρο 11 του παρόντος αναφέρεται αποτελείται από Πρόεδρο, Γραμματέα και ένα μέλος. Για τον ετήσιο γενικό έλεγχο τα βιβλία και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή, δύο τουλάχιστον μήνες πριν από τη Γ.Σ. Μετά τον έλεγχο που θα διενεργήσει, η Ε.Ε. συντάσσει έκθεση που υποβάλει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. ένα μήνα πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ., το δε πόρισμα των Ελεγκτών ανακοινώνεται και τίθεται προς έγκριση στην τακτική Γ.Σ.
    Η Ε.Ε. δύναται να ελέγχει οποτεδήποτε θελήσει κατόπιν συνεννοήσεως με το Δ.Σ. τη χρηματική διαχείριση του Σωματείου με 3ήμερη προειδοποίηση του Ταμία και την υποχρέωση να υποβάλει σχετικό πόρισμα στο Δ.Σ. εντός 10ημέρου.
ΑΡΘΡΟ 9Α: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
    Για τον καλλίτερο συντονισμό των μελών του Συνδέσμου μας που διαμένουν στην Β. Ελλάδα εκ της αποστάσεως και για την ευχερέστερη επικοινωνία–συνεργασία αυτών με τα λοιπά μέλη του Συνδέσμου ορίζεται, ότι ο με περισσότερους ψήφους εκλεγείς στο Δ.Σ. του Συνδέσμου εξ αυτών πλέον των καθηκόντων του ως μέλος του Δ.Σ. ή το πλειοψηφήσαν υποψήφιο μέλος του Δ.Σ. εκ των διαμενόντων στην Β. Ελλάδα, θα ασκεί τα παρακάτω καθήκοντα:
    Θα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του Συνδέσμου και των διαμενόντων στην Β. Ελλάδα μελών του .
Κύριο έργο του η ταχεία και ακριβής ενημέρωση τόσο των μελών που διαμένουν στην Β. Ελλάδα όσο και του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας για κάθε θέμα κοινού ενδιαφέροντος.Επίσης να συντείνει στην ενίσχυση των δεσμών με την περαιτέρω και σε τοπικό επίπεδο ανάπτυξη των σκοπών του Συνδέσμου μας, όπως αυτοί περιγράφονται στο παραπάνω Άρθρο 2 του Καταστατικού μας, κρατώντας ενήμερο για τις ενέργειές του το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας.
    Το παραπάνω μέλος σε αδυναμία του ή έκτακτη ανάγκη αντικαθιστά το αναπληρωματικό του μέλος.
5.Το Δ.Σ. απευθύνει θερμή παράκληση προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου για ευρύτατη συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση και ειδικώτερα στην υποβολή υποψηφιοτήτων, γιατί είναι ο μόνος τρόπος και ευκαιρία να συνεχίσει να υφίσταται ο Σύνδεσμος.
Με εκτίμηση
Δια το Δ.Σ. - Παναγιώτης Ψυχογυιός
Υ.Γ. Παρακαλούμε για την κατά το δυνατόν ευρύτερη κοινοποίηση των ημερομηνιών και σε συναδέλφους που δεν διαθέτουν ηλεκτρονική επικοινωνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: